Àrees de treball

es

Com es lògic en una Entitat amb tants fronts oberts i amb tantes persones implicades en el problema del terrorisme, existeix una absoluta col·laboració entre les nou arees de treball de l’ACVOT, de forma que en moltes ocasions s’interrelacionen  les activitats entre elles.

quadrat.jpgÀrea socio-assistencial: Manté el contacte permanent amb els membres de l’ACVOT, realitzant un seguiment de tots aquells problemes que es generen després de patir un atemptat terrorista. Es realitzen visites personalitzades, domiciliaries, amb l’objectiu de poder col•laborar en tot allò que sigui necessari per a  recuperar, en major grau possible, la situació personal i/o familiar prèvia a l’atemptat..

quadrat.jpgÀrea administrativa: Es dedica a aconseguir totes les col•laboracions possibles de les Administracions o de les Institucions. Realitza els tràmits que les víctimes del terrorisme han de presentar per  aconseguir tots els beneficis que la legislació vigent ofereix a cada víctima, tals com pensions, indemnitzacions, quantitats per responsabilitat civil a abonar pel terrorista, medalles, beques, condecoracions…

quadrat.jpgÀrea jurídica:  Personació al  major nombre possible de sumaris relacionats amb atemptats terroristes o d’apologia del terrorisme. A l’actualitat, nou advocats es dediquen a aquesta temàtica, especialitzats en conseqüències penals, civils, administratives, laborals… amb la consegüent col•laboració en tots aquells Congressos, Jornades o Seminaris on ofereixen els seus amplis coneixements i experiència.

quadrat.jpgÀrea psicològica: En aquesta àrea hi col•laboren onze professionals amb una amplia experiència en el tracte i la teràpia necessària per a controlar les seqüeles psicològiques i psiquiàtriques. A l’actualitat, coordinen el projecte “Domus”, amb el que es realitzarà un exhaustiu estudi de la realitat psicològica de centenars de víctimes a tota Catalunya. A més, ofereix també la seva col•laboració en tots aquells Congressos, Jornades o Seminaris on ofereixen  els seus amplis coneixements i experiència. 

quadrat.jpg Àrea laboral: Es dedica a localitzar treball per a  totes aquelles víctimes que, després d’un atemptat,  puguin reprendre les seves activitats laborals, bé sigui a la mateixa professió o com a conseqüència d’una incapacitat determinada, es veuen obligades a trobar una nova ocupació diferent a la realitzada prèviament a l’atemptat patit.

quadrat.jpg  Àrea de premsa i relacions externes: Col·labora en tots aquells assumptes relacionats amb els mitjans de comunicació que desitgen la participació de víctimes del terrorisme. Manté actualitzada una molt complerta hemeroteca i videoteca iniciada a principis dels anys noranta i que continua a l’actualitat. Controla toda la informació relacionada amb els membres de les bandes terroristes i participa en multitut d’activitats externes, centrada especialment en conferències en tot tipus de centres: Universitats. Instituts, Organitzacions, Escoles….

quadrat.jpgÀrea econòmica: Es preocupa especialment per aconseguir ajudes per part d’empreses i Administracions. Compta amb la tasca d’una especialista en economia que realitza el control exacte dels comptes de l’ACVOT, amb justificacions i controls periòdics.     
 
quadrat.jpgÀrea d’imatge i so (informàtica/fotogràfica): Prepara i actualitza la pàgina web de l’ACVOT, realitza tots els reportatges fotogràfics de les nombroses activitats de l’ACVOT per la seva posterior difusió i manté un extèns arxiu fotogràfic, sent la màxima responsable dels diferents programes de radio que es produeixen des de la pròpia ACVOT a diferents emissores en col·laboració amb l’àrea de premsa i relacions externes.
 
quadrat.jpgÀrea artística: Des de l’àrea artística es plasmen tots aquells projectes que tenen relació amb les iniciatives (bé siguin de la pròpia ACVOT o bé d’Entitats públiques i/o privades) en la creació de monuments, escultures o tot allò que tingui relació amb activitats que busquin el record i l’homenatge a les víctimes del terrorisme.